Køletrailer

Udlejning af køletrailer

Udlejning af køletrailer – Ring +45 59 65 73 00 eller udfyld kontaktformularen
Mål på trailer: 1,5m x 2,4m x 2m = 7,2 kubikmeter

Se lejebetingelser længere nede.

 

KONTAKT

HVORFOR VÆLGE HOLBÆK KØL?

ISO 9001 CERTIFICERET

Vi er certificeret efter ISO9001:2015

MILJØORDNING KMO

Vi er medlem af kølebranchens miljøordning KMO

FN’s Verdensmål

Vi arbejder med at implementere elementer af FN’s Verdensmål

DANSK INDUSTRI

Vi er medlem af Dansk Industri DI

  LEJEBETINGELSER KØLE / FRYSE TRAILER

  Såfremt der ikke er lavet anden skriftlig aftale, gælder nedenstående regler.
  Det er ikke tilladt at klistre/tape, noget fast på traileren.
  Den, der rekvirerer ydelsen, betegnes i det følgende som lejer og Holbæk Køl A/S som udlejer.

   

  Lejers forpligtelser 

  Lejer er forpligtet til at håndtere det lejede materiel efter gældende forskrifter og sikkerhedsforanstaltninger. Materiellet må endvidere kun benyttes til det formål, som det er beregnet til. 

  Lejer er forpligtet til at reklamere den første lejedag i tilfælde af fejl og mangler ved det lejede. Efterfølgende reklamationer har således ingen retsvirkning. 

  Lejer må ikke lade udføre reparationer eller forandringer på materiellet. Eventuelle reparationer i lejeperioden må således alene udføres af udlejer eller en af udlejer anvist reparatør. 

  Lejer er i lejeperioden forpligtet til at foretage sikkerhedsmæssig og driftsmæssig kontrol, herunder løbende rengøring etc. 

  Lejer er selv forpligtet til at tegne de fornødne forsikringer (eks. En løsøreforsikring) ved opbevaring af fødevarer eller lignende i køle / fryse traileren. I forbindelse med nedbrud på køle / fryse anlægget, er udlejer ikke forpligtet til at dække lejeres selvrisiko for løsøreforsikring / værdien af trailerens indhold. 

  Udlån eller fremleje til tredjemand må ikke finde sted, uden udlejers skriftlige samtykke. 

  Ligeledes må trailer ikke flyttes til anden adresse end den aftalte, uden udlejers skriftlige samtykke. 

  Lejer er forpligtet til at aflevere trailer ved lejeforholdets ophør, rengjort og i samme stand som ved modtagelsen. Skulle der ved trailers hjemkomst konstateres skader på trailer, er lejer forpligtet til at afholde udgiften til udbedring heraf. 

  Lejer påtager sig i lejeperioden enhver risiko og ansvar i forbindelse med trailerens benyttelse, herunder skader på personer, ting og materiel. Uanset skader der måtte ske som følge af forkerte vægtangivelser, urigtige oplysninger om underlagets bæreevne, forkerte og/eller mangelfulde beskrivelser af forholdene på opstillingsadresse og/eller de forhold i øvrigt hvorunder trailer skal anvendes og/eller skader som følge af forkert eller mangelfuld betjening af trailer. 

  Lejer hæfter for udlejers selvrisiko på trailer. 

   

  Udlejers forpligtelser 

  Udlejer er forpligtet til at trailer ved lejeforholdets opstart er rengjort, driftsklar og i lovpligtig stand.

  Udlejer har til enhver tid ret til at få adgang til inspektion af den lejede trailer. 

  Udlejer holder trailer behørigt forsikret, i henhold til gældende forskrifter herfor. 

  Udlejer er ikke ansvarlig for tab opstået af force majeure. 

   

  Øvrigt 

  Tyveri, hærværk eller anden kriminalitet på trailer skal meddeles udlejer og politi inden for 24 timer efter hændelsen. Lejer skal sørge for, at en politirapport bliver sendt til udlejer. 

  Priser og betalingsbetingelser

  Samtlige oplyste priser er ekskl. moms, hvis ikke andet er nævnt. 

  Tilkaldes udlejer, som følge af lejers forkerte brug eller fejlmontering af af- og tilløbsslanger, strømkabler etc. faktureres der udlejers anvendte tid herfor, til gældende timesats plus moms. 

  Udlejers betalingsbetingelser er netto 8 dage, medmindre andet er aftalt. 

  I tilfælde af for sen betaling pålægges gebyr og renter efter gældende lovgivning. 

  Transport, levering og afhentning 

  Aftales individuelt, og fremgår af lejekontrakt. 

  I øvrigt 

  I tilfælde af misligholdelse af trailer fra lejers side samt manglende betaling, er udlejer berettiget til – for lejers regning – at hjemtage trailer uden foregående varsel. 

  Revideret: maj 2022 

  KONTAKT
  Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

  ADRESSE

  KONTAKT

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram