Handelsbetingelser

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG, LEVERING OG MONTERING AF KØLE- & FROSTANLÆG

 

1. Anvendelsesområde 1.1 Disse betingelser finder anvendelse ved salg, levering og montering af køle- og frostanlæg indenfor EU i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale. 

2. Særlige definitioner 2.1 Ved Mellemsalg forstås, at sælger efter at have afgivet tilbud til køber, sælger det tilbudte til anden side inden købers accept er kommet frem. 

2.2 Ved Idriftsætningstidspunkt forstås det tidspunkt, hvor anlægget er leveret, monteret og ibrugtaget af køber eller klar til ibrugtagning af køber. 

2.3 Ved Teknisk Dokumentation forstås enhver form for tekniske oplysninger, tegninger, billeder og andet materiale, som sælger overlader til køber, hvad enten materialet er overladt i fysisk, elektronisk, eller nogen anden form. 

3. Tilbud 3.1 I mangel af anden angivelse er tilbud gyldige i 30 dage fra den dato, tilbuddet er dateret. Ethvert tilbud afgives med forbehold for mellemsalg. 

3.2 Emballage er ikke omfattet af tilbudsprisen. 

4. Angivelser og Teknisk Dokumentation 4.1 Alle angivelser og oplysninger om vægt, dimensioner, kapaciteter, priser, samt tekniske og andre data i sælgers markedsføringsmateriale, herunder i kataloger, prospekter, cirkulærer, annoncer, billedmateriale, prislister m.v., er alene vejledende. 

4.2 Al Teknisk Dokumentation som overlades køber, forbliver sælgers ejendom. 

4.3 Teknisk Dokumentation må ikke uden skriftligt samtykke fra sælger anvendes til andet end det, der var formålet med overdragelsen og må ikke kopieres, reproduceres, overgives til eller bringes til tredjemands kundskab. 

4.4 Såfremt køber ikke accepterer sælgers tilbud, skal Teknisk Dokumentation, som måtte være overladt til køber, returneres til sælgers. 

5. Konstruktionsændringer 5.1 Sælger forbeholder sig ret til uden forudgående meddelelse til køber at foretage sådanne ændringer i konstruktion, valg af materialer, udførelse m.v., som sælger måtte finde nødvendige. Sælger er dog forpligtet til at sikre, at ændringerne ikke afstedkommer forringelser i det solgtes kvalitet, kapacitet og væsentlige brugsegenskaber. 

5.2 Foretagne ændringer berettiger ikke køber til nogen form for erstatning eller afslag i købsprisen. 

6. Transportomkostninger og risikoens overgang 6.1 Salget sker ab fabrik. Køber skal således bære alle omkostninger og risici forbundet med transport af det købte fra sælgers sted. Transporten skal forsikres af køber, jf. pkt. 13. 

6.2 Hvis sælger skal montere det købte for køber, er transportomkostningerne omfattet af tilbuddet. Risici forbundet med transport af det købte bæres af køber fra sælgers sted (ab fabrik). Transporten skal forsikres af køber, jf. pkt. 13. 

6.3 6.1 og 6.2 finder også anvendelse, hvor levering finder sted direkte fra sælgers underleverandør. 

7. Fakturering og betaling 7.1 Sælger er berettiget til betaling på følgende tidspunkter: 

a) 35 % ved sælgers ordrebekræftelse, 

b) 35 % ved salgsgenstandens, eller i tilfælde af at det solgte leveres over flere gange, hoveddelenes, afsendelse fra sælgers virksomhed, eller når disse er meldt klar til afsendelse, og 

c) 30 % inden 8 dage efter Idriftsætningstidspunktet. 7.2 Betalingsbetingelserne er 14 dage netto efter fakturadato. 

7.3 Betaler køber ikke rettidigt, er sælger berettiget til at beregne morarente fra forfaldsdagen og indtil betaling sker med 2 % pr. måned. I tilfælde af forbrugerkøb dog en årlig rente på nationalbankens udlånsrente med tillæg af 8 %. 

7.4 Betaling skal ske på sælgers forretningssted eller på en af sælger anvist bankkonto. 

8. Ejendomsforbehold 8.1 Salgsgenstanden inkl. alt tilhørende forbliver sælgers ejendom indtil købesummen er fuldt ud betalt. Betaling ved check, veksel, gældsbevis eller ved elektroniske foranstaltninger af nogen art, anses ikke som betaling, førend beløbet er indgået på den af sælger anviste konto uden mulighed for tilbageførsel. 

9. Forsinkelse 9.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er et opgivent Idriftsætningstidspunkt fastsat efter bedste skøn. 

9.2 Er sælger af den opfattelse, at det aftale leverings- eller Idriftsætningstidspunkt ikke kan overholdes, skal han give køber skriftlig – eksempelvis pr. brev eller e-mail - meddelelse herom snarest muligt samt besked om nyt forventet tidspunkt. 

9.3 Sælger påtager sig intet ansvar for købers direkte eller indirekte tab i anledning af overskridelse af leveringstiderne. Såfremt forsinkelsen må anses for væsentlig, er køber dog berettiget til at annullere ordren. En forsinkelse på op til 7 dage er ikke at betragte som en væsentlig forsinkelse. 

10. Mangler og ansvarsregulering 10.1 Ønsker køber at påberåbe sig mangler ved de leverede produkter, skal dette ske straks efter, at de påståede mangler er eller burde være konstateret. Enhver reklamation skal ske skriftligt – eksempelvis. pr. brev eller e-mail. 

10.2 Eventuelt mangelfulde dele skal efter anmodning fra sælger fremsendes til sælger med henblik på undersøgelse. Fremsendelse sker for købers regning og risiko. 

10.3 Sælger forpligter sig til i en periode på 1 år efter leverings-, henholdsvis Idriftsætningstidspunkt at foretage omlevering eller reparation efter eget valg, hvis køber dokumenterer, at der foreligger mangler ved det leverede. 

10.4 For nye dele, der er indføjet i forbindelse med reparationer iht. pkt. 10, udløber reklamationsperioden samtidig med reklamationsperioden efter pkt. 10.3. 

10.5 Sælgers forpligtelser efter pkt. 10 omfatter ikke tilfælde, hvor manglen skyldes, at salgsgenstanden ikke er blevet vedligeholdt og anvendt i fuld overensstemmelse med sælgers forskrifter, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske indgreb foretaget uden sælgers skriftlige samtykke, eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger, m.v. 

10.6 Sælger kan ikke pålægges at erstatte indirekte tab, herunder driftstab, tidstab, avancetab, tab forårsaget af udsivning af kølemiddel eller tab ved påfyldning af drivmiddel. Denne klausul finder anvendelse såvel i tilfælde af hændelige skader som i tilfælde af skader som skyldes simpel uagtsomhed hos sælgeren. 

11. Produktansvar 11.1 Såfremt en af sælger leveret genstand eller ydelse er defekt, og som følge heraf gør skade på andre genstande eller personer, er sælger erstatningsansvarlig i overensstemmelse med pkt. 11. 

11.2 Sælgers erstatningsansvar i medfør af kpt. 11.1 omfatter ikke erstatning for tab og udgifter i forbindelse med 

a) Skader på det af sælger leverede 

b) Reparation, omlevering, bortfjernelse m.v. af den defekte genstand, 

c) Skade på genstande eller bygninger som det leverede er gjort til en del af, samføjet med eller lignende, 

 1. d) Indirekte tab, herunder driftstab, tidstab, avancetab, tab forårsaget af udsivning af kølemiddel eller tab ved påfyldning af drivmiddel, samt 
 2. e) Bøder, som køber måtte blive pålagt, hvad enten disse skal betale til offentlige eller privat. 11.3 Sælgers erstatningsansvar, jf. pkt. 11.1., er i relation til skade på genstande begrænset til et beløb svarende til købsprisen for den defekte leverance. 
 3. 11.4 Begrænsningen i pkt. 11.2.d. finder ikke anvendelse, for så vidt sælger har handlet groft uagtsomt. 
 4. 11.5 Køber skal holde sælger skadesløs såfremt sælger pålægges ansvar overfor tredjemand for skade eller tab, i det omfang et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser. Køber er i den forbindelse forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler et evt. erstatningskrav mod sælger. 
 5. 11.6 Såfremt tredjemand måtte rejse krav om erstatning for produktskade, er parterne forpligtet til gensidigt at underrette hinanden og anmelde kravet overfor deres forsikringsselskaber. 
 6. 11.7 Køber er pligtig til at instruere eventuelle medkontrahenter behørigt om det leveredes egenskaber, i det omfang dette ikke med føje kan forudsættes bekendt og i øvrigt forsynes emballager, vejledninger m.v. med fornødne beskrivelser og advarsler. Køber er endvidere pligtig, så vidt muligt, at tilsikre, at tilsvarende fremgangsmåde følges i efterfølgende omsætningsled. 

12. Ansvarsfrihed – force majeure 12.1 Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed for parterne, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: Arbejdskonflikt, strejker, lockout og enhver anden omstændighed som parterne ikke er herre over, såsom, men ikke begrænset til, brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser, offentlige pålæg, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, uregelmæssigheder i forsyningen af strøm, vand og andre forsyningskilder, almindelig vareknaphed, kassation af større arbejder, samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. 

12.2 Den part, som vil påberåbe sig ansvarsfrihed efter pkt. 12.1., skal uden ugrundet ophold skriftligt – eksempelvis pr. brev eller e-mail - meddele den anden part om begivenhedens opståen og ophør. 

12.3 Enhver af parterne er berettiget til skriftligt - eksempelvis pr. brev eller e-mail - at meddele den anden part, at aftalen hæves, når dens opfyldelse bliver umuliggjort på grund af de i pkt. 12.1 nævnte omstændigheder. 

13. Købers forsikringspligt 13.1 Fra det tidspunkt, da risikoen overgår fra sælger til køber, er køber forpligtet til at tegne en fuldt dækkende forsikring (all risk) på maskiner/maskindele og samtlige montageomkostninger. Forsikringen skal forblive i kraft, indtil endelig betaling til sælger har fundet sted. 

13.2 Indtil betaling er sket, kan sælger til enhver tid forlange dokumentation for, at forsikringspligten er overholdt. 

14. Tilladelser 14.1 Køber er ansvarlig for, at de nødvendige tilladelser for aftalens gennemførelse tilvejebringes og opretholdes. Køber afholder alle udgifterne i denne forbindelse. 

15. Særligt om montage 15.1 Er montering omfattet af købsaftalen, gælder betingelser i denne pkt. 15. 

15.2 Køber må drage omsorg for, at montagen kan påbegyndes til det aftalte tidspunkt, og at købers eget og andre leverandørers arbejde er tilrettelagt på en sådan måde, at sælgers montage kan færdiggøres i en ubrudt periode efter påbegyndelsen. Køber skal 

drage omsorg for, at der er ryddeligt, således at montagen kan påbegyndes uden forsinkelse. 

15.3 Såfremt montagearbejdet nødvendiggør ændringer eller reparationer af købers bestående bygninger, inventar eller øvrige anlæg, påhviler det køber at sørge for dette og at afholde udgifterne dertil. 

15.4 Køber skal meddele sælger om arbejde nævnt i pkt. 15.1 og 15.3 får indflydelse på gennemførelsen af leverancen, herunder om Idriftsætningstidspunktet forrykkes. Er det tilfældet, rykkes sælgers leveringsforpligtelse tilsvarende. Sælgers omkostninger i forbindelse med forsinkelser, der skyldes købers forhold eller købers andre leverandører, skal dækkes af køber. 

15.5 Hvis købers eget personale skal foretage monteringen under ledelse af en udsendt montageleder fra sælger, gælder ovenstående ligeledes, endvidere skal alle nødvendige anlægskomponenter være til stede. 

15.6 Køber må ikke beskæftige sælgers personale med andet arbejde end det, der er udtrykkeligt aftalt, uden at sælger på forhånd har givet sit skriftlige samtykke hertil. Hvis køber i strid hermed anvender sælgers personale til andet arbejde end det, der er skriftligt aftalt, har sælger intet ansvar for personalet eller det udførte arbejde. Eventuelt ansvar efter DL 3-19-2 vil således påhvile køber. 

15.7 Køber stiller følgende gratis til disposition på tidspunkter, sælger måtte anmode om det: Hjælpemandskab, udstyr og faciliteter til indbringning, intern transport på montagestedet, anbringelse af delene på fundamenter, fastboltning, rengøring, vagt, kranhjælp, stilladser, afskærmning, lys, kraft, vand, damp, trykluft, varme og olie etc. 

15.8 Køber oplyser sælger om de gældende sikkerhedsbestemmelser på montagestedet, og sælger forpligter sig til at instruere sit udsendte personale om at overholde disse. 

15.9 Eventuelle arbejder, som følge af at køber ikke ønsker anlægget igangsat umiddelbart efter montering, vil blive betragtet som ekstraarbejde. 

15.10 Forsinkelser og ekstraarbejde vil blive afregnet separat i henhold til dagspriser. 

16. Bortskaffelse 16.1 Sælgers ansvar og forpligtelser i medfør af miljøbeskyttelseslovens §9j, eller hvad der måtte træde i stedet for denne bestemmelse, i relation til leverede elektriske eller elektroniske genstande, overtages af køber, medmindre parterne skriftligt – eksempelvis pr. brev eller e-mail - har aftalt andet. 

17. Lovvalg 17.1 Tvistigheder i anledning af købsaftalen skal afgøres efter dansk ret, ekskl. Lovvalgsreglerne. 

HVORFOR VÆLGE HOLBÆK KØL?

ISO 9001 CERTIFICERET

Vi er certificeret efter ISO9001:2015

MILJØORDNING KMO

Vi er medlem af kølebranchens miljøordning KMO

FN’s Verdensmål

Vi arbejder med at implementere elementer af FN’s Verdensmål

DANSK INDUSTRI

Vi er medlem af Dansk Industri DI

  FØLG MED PÅ FACEBOOK

  Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

  Så siger vi velkommen til Martin 🙂...
  Martin er ny køletekniker hos Holbæk Køl

  Vil i ikke sende ham en👍
  TAK 🙂
  ... See MoreSee Less

  Så siger vi velkommen til Martin 🙂...
Martin er ny køletekniker hos Holbæk Køl 

Vil i ikke sende ham en👍
TAK 🙂

  ... See MoreSee Less

  Vi har leveret og monteret 4 nye klimaanlæg til I.M. Frellsen Roskilde i denne uge🙂.. ... See MoreSee Less

  Vi har leveret og monteret 4 nye klimaanlæg til I.M. Frellsen Roskilde i denne uge🙂..Image attachmentImage attachment

  Her hos Holbæk Køl er vi super glade for at kunne sige velkommen til til vores nye køletekniker Janus 🙂...

  Vil i ikke sende ham en👍
  TAK 🙂
  ... See MoreSee Less

  Her hos Holbæk Køl er vi super glade for at kunne sige velkommen til til vores nye køletekniker Janus 🙂...

Vil i ikke sende ham en👍
TAK 🙂

  ‼️ VI SØGER EN KØLETEKNIKER ‼️

  ❄️❄️SÅ ER DU COOL ? ❄️❄️

  Så er det lige dig vi søger -
  Og har du et køletekniker certifikat min. A

  ‼️ SÅ HAR VI JOBBET TIL DIG ......‼️
  Som køletekniker hos Holbæk Køl A/S

  HVAD HAR VI I GODTEPOSEN TIL DIG:
  ❄️Et spændende job med mange forskellige typer opgaver.
  ❄️Efteruddannelse - den mulighed får du også.
  ❄️Et godt arbejdsmiljø - og JA det bedste kollegaer.
  ❄️Sundheden er i top med frugtordning og vand.
  ❄️+Sundheds- & Tandlægeforsikring.
  ❄️Firmabil pakket med ALT i værktøj.

  HVAD SER VI GERNE DU KAN BIDRAGE MED:
  ❄️Et køletekniker certifikat - min. A
  ❄️Er serviceminded og naturligvis kvalitetsbevidst.
  ❄️Ikke har spor svært ved at arbejde selvstændigt.
  ❄️Et kørekort så du kan komme ud til vores kunder.
  ❄️Gider deltage i vores vagtordning -"du er den" hver 7. uge.

  Vi har en arbejdsuge på 37 timer fordelt på ugens første 5 dage - JEP du har fri lørdag & søndag ! (med mindre du bliver kaldt ud når du har vagt)..... Overarbejde - det kan vi dårligt stave til, så lidt er der.

  LØN ? 🤔
  JO det bruger vi da også - vi får så god en løn at vi kan nøjes med 1 gang om måneden + pension & fritvalgskonto.
  -Vi har overenskomst med Dansk Industri.

  Kunder - det har vi heldigvis også, vores kunder er primært erhvervskunder, mange af dem bor i det Vestsjællandske, men det hænder at GPS'en skal indstilles på lokationer på resten af Sjælland.

  For at du ikke skal brænde inde med nogen spørgsmål sidder vi klar ved telefonen:
  Lars ☎️51154302 / Per☎️30484300

  Ansøgning & CV - modtager vi gerne 🙂
  Send det til: per@4300cool.dk

  Vi skal nok passe på dine oplysninger efter alle tænkelige GDPR regler.

  Nu du alligevel læste med helt til slut 😜..... kan du så ikke lokkes til at dele opslaget for os.
  TAK 🙏
  ... See MoreSee Less

  ‼️ VI SØGER EN KØLETEKNIKER ‼️

❄️❄️SÅ ER DU COOL ? ❄️❄️

Så er det lige dig vi søger -
Og har du et køletekniker certifikat min. A

‼️ SÅ HAR VI JOBBET TIL DIG ......‼️
Som køletekniker hos Holbæk Køl A/S

HVAD HAR VI I GODTEPOSEN TIL DIG:
❄️Et spændende job med mange forskellige typer opgaver.
❄️Efteruddannelse - den mulighed får du også.
❄️Et godt arbejdsmiljø - og JA det bedste kollegaer.
❄️Sundheden er i top med frugtordning og vand.
❄️+Sundheds- & Tandlægeforsikring.
❄️Firmabil pakket med ALT i værktøj.

HVAD SER VI GERNE DU KAN BIDRAGE MED:
❄️Et køletekniker certifikat - min. A
❄️Er serviceminded og naturligvis kvalitetsbevidst.
❄️Ikke har spor svært ved at arbejde selvstændigt.
❄️Et kørekort så du kan komme ud til vores kunder.
❄️Gider deltage i vores vagtordning -du er den hver 7. uge.

Vi har en arbejdsuge på 37 timer fordelt på ugens første 5 dage - JEP du har fri lørdag & søndag ! (med mindre du bliver kaldt ud når du har vagt)..... Overarbejde - det kan vi dårligt stave til, så lidt er der.

LØN ? 🤔
JO det bruger vi da også - vi får så god en løn at vi kan nøjes med 1 gang om måneden + pension & fritvalgskonto.
-Vi har overenskomst med Dansk Industri.

Kunder - det har vi heldigvis også, vores kunder er primært erhvervskunder, mange af dem bor i det Vestsjællandske, men det hænder at GPSen skal indstilles på lokationer på resten af Sjælland.

For at du ikke skal brænde inde med nogen spørgsmål sidder vi klar ved telefonen:
Lars ☎️51154302 / Per☎️30484300

Ansøgning & CV - modtager vi gerne 🙂
Send det til: per@4300cool.dk

Vi skal nok passe på dine oplysninger efter alle tænkelige GDPR regler.

Nu du alligevel læste med helt til slut 😜..... kan du så ikke lokkes til at dele opslaget for os.
TAK 🙏
  SE FLERE

  ADRESSE

  KONTAKT